МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна


Окуу методикалык комплекстер

Жумушчу программалар

Силлабустар

Тесттик материалдар

Сабактардын иштелмелери

Баалоо каражат- тарынын фонду

Куратордук сабактар

Өтүлгөн ачык сабактар

Видео сабактар

Семинарлар

Илимий эмгектер жана сыйлыктар

Студенттердин өз алдынча иштери

Сабактын презентациялары