МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


Баалоо каражаттарынын фондуKыргыз тилиндеги

Oрус тилиндеги