МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


Сабактын презентациялары


Таблицалардагы мамычаларды өзгөртүү


Көчүрүү
Таблицага берилгендерди кошуу. INSERT командасы


Көчүрүү
Берилгендерди тандоо. SELECT командасы


Көчүрүү
Берилгендерди өчүрүү. DELETE командасы


Көчүрүү
Берилгендерди сортировкалоо. ORDER BY оператору


Көчүрүү
Сортировка данных. Оператор ORDER BY


Көчүрүү
Агрегаттык функциялар


Көчүрүү
Берилгендерди группировкалоо


Көчүрүү
Группировка данных


Көчүрүү
Берилгендер базасында камтылуучу запросторду колдонуу


Көчүрүү
Использование подзапросы в базе данных


Көчүрүү
Негизги командаларда колдонулуучу камтылган запростор


Көчүрүү
Подзапросы в основных командах SQL


Көчүрүү