МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


Семинар


Moodle платформасынын жардамында дистанттык
окуу процессин толук кандуу уюштуруу