МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


СиллабустарСиллабус кыргыз тилиндеги

Силлабус орус тилиндеги