МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


Окутуучу тарабынан түзүлгөн видео сабактар


Берилгендерди өчүрүү.
DELETE командасы

Берилгендерди сортировкалоо.
ORDER BY оператору

Берилгендерди тандоо.
SELECT командасы

Негизги командаларда камтылган
запросторду колдонуу

Таблицага берилгендерди кошуу.
INSERT командасы


Таблицалардагы мамычаларды өзгөртүү.

Агрегаттык функциялардын колдонулушу
Берилгендер базасында камтылуучу зопростор
Берилгендерди групировкалоо